UMEYA UTHEMBISILE UKUTHI UHLA LWEZINDLU LUZOQHUBEKA

UMEYA UTHEMBISILE UKUTHI UHLA LWEZINDLU LUZOQHUBEKA

created at: 2024-03-25 07:25:25

 UMEYA UTHEMBISILE UKUTHI UHLA LWEZINDLU LUZOQHUBEKA

INKULUMO kaMeya uKhansela Mbali Cele-Luthuli ithinte udaba lwezindlu olushisa ibunzi kumphakathi wase Wadi 3, wabela lomphakathi izindaba ezinhle zokuthi i-phrojekthi yohla lwezindlu eziyi 1000 seyinesabelomali ukuze lomsebenzi uqhubeke ngonyaka wezimali omusha ka 2024/25. U-Wadi 3 uyingxenye yesibalo samawadi azohlumula kuloluhlelo lwezindlu ekubalwa no wadi 1,2,6 kanye no 19. Ukuveza nje okumbalwa osekenziwe umasipala ku-Wadi 3 wonkana, inkundla yezemidlalo iNkampula Sport Field esiphelile kanye nokuthuthukisa imigwaqo yasemakhaya ngokufaka iziqephu eziwu 40 wamamitha emigwaqweni enomango. Umasipala unesabelomali esingango R10 Miliyoni sokulungisa imigwaqo yasemakhaya. Ngaphezu kwalokho, amawadi asemakhaya azophinde azuze kwisabelomali esingu R1.5 Miliyoni sokugcwaliswa kwemigwaqo, phecelezi pothole patching kuwo wonke amawadi asemakhaya nasemadolobheni ngaphansi koMdoni. Lomphakathi ube usufaka izicelo zentuthuko ezimbalwa, ekubalwa ukwakhiwa kwamahholo omphakathi, ukuphakelwa kwamanzi okungaphazamiseki, i renki yamatekisi, ukulungiswa kwemigwaqo engenela emakhaya, amahhovisi akandabazabantu kanye nokulungiswa koMtapo Wolwazi waseVulamehlo. “Umdoni uyikhaya lethu sonke, kubalulekile ukuthi senze konke okusemandleni ukuthi siwusebenzele futhi silethe intuthuko ngokwezicelo nezidingo zabantu esibaholayo,” kusho uMeya,uKhansela Cele-Luthuli. SIKHISHWE: UMASIPALA WASEMDONI

COPYRIGHT © 2024. UMDONI LOCAL MUNICIPALITY. DESIGNED BY ISUTECH